Úvod » POSTŘIKY PROTI PLÍSNÍM » Merpan 80 WG 5x20 g


        

Merpan 80 WG 5x20 g

skladem

 

Skladem: 4 ks
Dostupnost: IHNED
Číslo produktu: 003079
Výrobce: AgroBio
Hmotnost: 200 g
EAN kód: 8594013424561
Naše cena bez DPH : 173 Kč
Naše cena s DPH (21 %):
209 Kč

do košíku:
  ks  

Fungicidní přípravek k ochraně jádrovin a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.


Účinná látka:  kaptan


Jak účinkuje?

Merpan 80 WDG je kontaktní fungicid s preventivním účinkem potlačující růst mycelia a vytváření výtrusů houbových patogenů rostlin.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • jádroviny (strupovitost)
  • okrasné rostliny (skvrnitost listů)


Jak jej použít?

  • postřikem
  • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
ODk5Yzd