Úvod » OCHRANA PROTI ŠKŮDCŮM » ATAK Křemenitý prášek ve spreji 500 ml


    

ATAK Křemenitý prášek ve spreji 500 ml

skladem

 

Skladem: Více než 20ks
Dostupnost: IHNED
Číslo produktu: 002165
Výrobce: AgroBio
Hmotnost: 500 g
EAN kód: 8595660502510
Naše cena bez DPH : 330 Kč
Naše cena s DPH (21 %):
399 Kč

do košíku:
  ks  

Bezpečný k domácím mazlíčkům

 Přírodní biocid pro bezpečné (mechanické) hubení štěnic, blech, mravenců a roztočů v bytech, autech a v jiných vnitřních prostorách.

Proti jakým škůdcům je určen?

 • štěnicím
 • blechám
 • mravencům a dalšímu lezoucímu hmyzu (rybenky, stínky,aj) 
 • prachovým roztočům
 • roztočům v chovatelství (čmelík kuří)
 • skladovým škůdcům (červotoč tabákový, potemník moučný, pilous rýžový aj.)Proč jej použít?

 • přírodní biocid pro zcela mechanické hubení škůdců v bytech, autech, popř. jiných vnitřních prostorů
 • obsahuje mechanickou účinnou látku: 72,5 g/kg oxid křemičitý amorfní
 • působí kontaktně a narušuje ochrannou povrchovou vrstvu těla hmyzu, který následně hyne v důsledku dehydratacem, tj. uvedený škůdce, který bude v kontaktu s práškem, tak do několika hodin dojde k jeho úhynu
 • je možné jej aplikovat do místností s lidmi, zvířaty
 • bez zápachu
 • bez ochranné lhůty (čekací doby)
 • bezpečný pro lidi i domácí zvířata
 • vhodný při akutních problémech se škůdci nebo preventivně (zejména v bytech s domácími mazlíčky)
 • pro celoroční použití


Jak jej použít?

 • zakryjte všechny oblasti, které by neměly být ošetřovány (misky, krmítka, pitné žlaby atd.).
 • před použitím důkladně protřepte a poté aplikujte postřikem přípravek ze vzdálenosti 30 cm na napadená místa v bytech, kancelářích (sedačky, koberce, postele, židle, podlahu aj.), v autech na sedačky, v kurnících (bidla, hnízda aj.), v chlévech, garážích nebo sklepech na plochy, do mezer, na cestičky a na jiná místa, kde se mravenci, štěnice, blechy, čmelíci a další roztoči nebo další lezoucí hmyz shromažďuje
 • při aplikaci na savé materiály (sedačky, koberce, aj.) aplikovaný prášek vysajte zhruba za 2-5 dní po aplikaci. V případě potřeby znovu aplikujte a zopakujte celý postup.
 • na tmavých površích může postřik způsobit jemnou prachovou vrstvu, kterou vysátím nebo umytím povrchu odstraníte = dojde ke zrušení účinku spreje.
 • hubení škůdců probíhá zcela mechanickým způsobem (bez chemie)
 • během aplikace mohou být v prostoru lidé, zvířata.
 • není potřeba větrat = bez zápachu.
 • vlhkost, která se po aplikaci vyskytne, se po krátké době odpaří a zůstává pouze jemná prachová vrstva
 • po úspěšném vyhubení hmyzu může být prach ponechán na plochách = tím se dlouhodobě zabrání novému napadení.
 • přípravek kdykoli mužete odstranit pomocí vody a mýdla nebo vysátím vysavačem 

 

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.
NjAxOG