Úvod » OCHRANA PROTI ŠKŮDCŮM » Effect - vosy a sršně 400 ml


    

Effect - vosy a sršně 400 ml

skladem

 

Skladem: 12 ks
Dostupnost: IHNED
Číslo produktu: 002182
Výrobce: AgroBio
Hmotnost: 400 g
EAN kód: 3830050602551
Naše cena bez DPH : 123 Kč
Naše cena s DPH (21 %):
149 Kč

do košíku:
  ks  

Effect aerosol proti vosám pro okamžité hubení vos a sršňů.

 • hubení vos a sršnů s okamžitým a prodlouženým účinkem
 • kontaktní insekticid
 • bezpečná aplikace postřikem ze vzdálenosti 4-6 m
 • na ošetřeném povrchu účinkuje i několik dnů (preventivní ošetření)
 • aplikace v  exteriéru 

Použití:

Aplikujte v exteriéru (zahrada, pergola, aj.).

 • postřik přímo na hmyz
 • preventivní ošetření míst výskytu škůdců (kolem oken, do štěrbin, aj.). 

 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

 Údaje o nebezpečnosti:  Bezpečnostní pokyny:

H222  Extrémně hořlavý aerosol.
H315  Dráždí kůži. 
H319  Způsobuje vážné odráždění očí.
H336  Může způsobit ospalost nebo závratě. 
H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
H229  Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

  EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechovat mlhu/výpary.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.
ZjcwNjU