Úvod » OCHRANA PROTI ŠKŮDCŮM » PACHO-LEK Divoké prase 250 ml


    

PACHO-LEK Divoké prase 250 ml

skladem

 

Skladem: 0 ks
Dostupnost: do 3 dnů
Číslo produktu: 002170
Výrobce: AgroBio
naše cena bez DPH : 412 Kč
naše cena s DPH (21 %):
499 Kč

do košíku:
  ks  

Pachový koncentrát pro odpuzení divočáků a další černé zvěře.


Proč jej použít?

 • pro vytvoření pachového ohradníku proti ničení pozemku, záhonů od divočáků
 • přípravek se vstřikuje do nosiče s otevřenými póry (např. houbička na mytí nádobí)
 • účinnost aktivní látky je třeba obnovit každé 2-3 měsíce (v období rizika vzniku škod provádějte oživení každé 2 týdny)
 • patentované plnění lahví koncentrátem tzv. BOV (bag-on-valve) = láhve jsou plněny pouze koncentrátem (25% koncentrátu zdarma v láhvi), koncentrát se nemísí s hnacím plynem, koncentrát se aplikuje do nosiče tlakovým vzduchem, nedochází ke kontaminaci oděvu pachovou látkou, láhev je funkční v jakékoli poloze)
 • vhodný produkt pro ochranu okrasných záhonů, trávníku, ovocného sadu, louky, aj. proti ničení pozemku černou zvěří
 • na přírodní bázi
 • celoroční použití (bez ohledu na teplotu)


Jak jej použít?

 • příprava mobilního ohradníku: nosič (např.houbička) + kůl, tyč
 • nosič připevněte na dřevěnou tyč, kůl = takto připravený mobilní nosič rozmístěte na pozemek, který chcete ochránit před černou zvěří
 • vzdálenost jednotlivých nosičů od sebe by měla být cca. 5 m
 • pro vysoký účinek je nutné nosiče umístit  min. 10-20 m od daného pozemku, kterých chcete ochránit (tj. zvíře by mělo cítit aroma již z dálky, tak, aby jej odpudilo od daného prostoru)

Aplikace:

 • obsah láhve před použitím protřepejte
 • nasaďte na ventilek aplikátor s trubičkou
 • aplikujte do nosiče (např. houbičky)
 • krátce stiskněte aplikátor s trubičkou po dobu 1-2 vteřin


Upozornění:
 Při aplikaci koncentrátu stačí aplikátor pouze jemně zmáčknout. Nikdy neaplikukjte na pevné části, např. ploty. Díky silnému aroma, byste se nemuseli zápachu zbavit!  Doporučujeme používat ochranné pracovní pomůcky (rukavice, aj.= kvůli silnému aromatu)!

 

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

 

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli
nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje Lavandin oil. Může vyvolat alergickou reakci
MjMyZT